Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Rozbudowa saunarium w Aqua

Posted by wroclove on 18-08-2012 21:24
#5

Ja nie powiedzia³em ¿e ¼le. Jak Nasza delegacja by³a na spotkaniu z przedstawicielami Aqua to przedstawiali rozbudowê jako du¿o wiêksz± i z liczniejszymi atrakcjami. Widocznie co¶ nie wysz³o.
Lepszy rydz ni¿ nic.
Bêd±c wczoraj w WPW widzia³em pierwsze efekty powiêkszania saunarium. Od strony saun tego nie widaæ ale od zewnêtrznych baseników dzieciêcych ju¿ tak. Mam nadziejê, ¿e powiêkszenie odbêdzie siê kosztem czê¶ci zewnêtrznej ale rekreacyjnej.

Edited by Admin on 01-01-1970 01:00