Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Naturyzm - co to jest albo mo¿e czym nie jest?

Posted by Adalbert on 09-08-2012 22:30
#11

Masz racjê, ¿e dyskusja wyzwala emocje i pozwala nam na oczyszczenie sytuacji stresuj±cych i niejasnych. Nie chodzi³o mi o z³o¶liwo¶ci, a jedynie o niekonsekwencjê w u¿ytych stwierdzeniach...
A tak poza tym, czy paru "r¿n±cych siê" na ³±czce w Trestnie ma nas poró¿niæSad
B±d¼my ponad to i róbmy swoje... Opalajmy siê, spacerujmy, bawmy siê ( mo¿na pograæ w karty, szachy, warcaby ) na ¶wie¿ym powietrzu w zgodzie z natur± i w³asnym sumieniem, a bedziemy zdrowi na ciele i nie tylko...Wink
I tak trzymajmy...Smile