Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Naturyzm - co to jest albo mo¿e czym nie jest?

Posted by Turysta on 09-08-2012 20:18
#8

No wiêc parê s³ów dodam bo wywo³ano mnie do tablicy a mia³em takie dobre intencje...
Zarówno do homoseksualistów oraz swingersów mam szacunek podobnie jak i dla ka¿dej innej osoby. Nie o to mi chodzi³o i nie chcê byæ postrzegany jako "rasista" czy "ideowiec".

Owe trzy grupy odpoczywaj± nago ale to wszystko co je ³±czy. Swingersi s± nadzy bo w ubraniu trudno robiæ to co lubi±, podobnie homoseksuali¶ci z kolei naturystom erotyka i podteksty s± obce, s± nadzy bo tak czuj± siê lepiej i to wszystko. Wiêc mamy konflikt interesów podobnie jak w Cap d'Agde tylko, ¿e u nas w Trestnie dodatkowo geje znale¼li sobie "oazê".

Nago¶æ wcale nie musi wywo³ywaæ podtekstów erotycznych, nie wiem sk±d to przekonanie. Dlatego, ¿e nadzy? Naturyzm opiera siê na czysto¶ci intencji, nieskrêpowaniu no i pozbawia kompleksów a to jest najistotniejsze. Je¶li tak bêdzie to nie ma obaw, ¿e jakie¶ podteksty wyp³yn±...

Wobec oczywistych ró¿nic pomiêdzy nami, swingersami czy homo konflikt w Trestnie zbli¿a siê wielkimi krokami. Widaæ to po ostatnich wpisach. Kto oka¿e siê zwyciêzc±? Oni czy my "odmieñcy"?

@anioldiabel
Moderator nie mo¿e mieæ swojego stanowiska? Gdybym nie by³ tolerancyjny wobec homo dawno nas³a³bym ró¿ne s³u¿by interwencyjne do Trestna Smile Po prostu w moim mniemaniu zachowania homo tak odbiegaj± od powszechnej normalno¶ci (chodzenie nago to nie argument przeciwko naturystom) ¿e trudno je nazwaæ nietolerancyjne. No w³a¶nie dobrze napisa³e¶ "instynkt", skierowany nie w t± stronê jak dla mnie jest objawem chorobowym. Homo by³o i bêdzie dla mnie anormalne co nie znaczy, ¿e w stosunku do takich osób wykazujê "agresjê" to za daleko posuniêta teza albo raczej antyteza.
Instynkt zwierzêcy w tym przypadku jest zdrowy bo prowadzi do prokreacji Smile Zastanów siê czy jak bêdziesz dalej trwaæ przy swoim mo¿e siê okazaæ, ¿e nie bêdzie komu p³aciæ na Twoj± emeryturê.

Z do¶wiadczenia nabytego nad morzem 2 tygodnie temu, nie zauwazy³em drastycznego spadku tolerancji w stosunku do mojej osoby Wink
Z Twojej wypowiedzi wnioskujê, ¿e jeste¶ bardzo zdenerwowany. Mylisz jednak pojêcia brak tolerancji a w³asne zdanie. Mimo to mam nadziejê, ¿e nie obrazi³em Ciebie? Powtarzam nie mam nic do homo czy swingersów. Naturyzmowi obca jest "kopulacja" na pla¿y i w tym kontek¶cie pisa³em, ¿e homo czy swing nijak siê maj± do (definicji) naturyzmu. Czy tak nie jest? Naturyzm to nie umawianie siê na zbiorowe "pompki" to mo¿na w domowym zaciszu uprawiaæ ewentualnie nie na widoku publicznym...
Czy jest OK, wyja¶nili¶my sobie sporne kwestie? Czy co¶ jeszcze pomina³em?

Edited by Turysta on 01-01-1970 00:00