Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Piwo, kawa, czekolada a mo¿e te¿ i lody - czyli integracji ci±g dalszy

Posted by wroclove on 17-10-2012 13:46
#17

Quote

Ale¿ nasze ¶rodowe spotkania s± tak bardzo prozdrowotne, ¿e uzale¿ni³am siê od nich! Podobno odm³adzaj±...

To o 19,30 umawiamy siê w klubie. Proponujê wroclove, jako znawcê i bywalca wroc³awskich lokali, ¿eby wybra³ jaki¶

Kto idzie na saunê, niech do³±czy do nas po! Dzisiaj powinien byæ fajny klimacik na mie¶cie. Oczywi¶cie max. do 22 siedzimy - ku naszej zdrowotno¶ci!

wroclove, czekamy na Twoj± kropkê nad i. Wybierzesz lokal?

TO NAPISA£A MARUDA W W¡TKU O JESIENNYCH SAUNACH

Aby temat siê nie rozjecha³ to przenios³em dyskusjê o piwie i nie tylko na temat piwny.
Ja nie jestem ¿adnym znawc± ani bywalcem ale znam tu pare osób co siê lubi± bawiæ bo bia³ego ranaWink. Co mogê zaproponowaæ hmmm. To mo¿e nic nie zmieniajmy i umówmy siê w jakim¶ pabie na Bogus³awskiego w zale¿no¶ci gdzie bêdzie miejsce mogê wspomnieæ o kilku jak Czeski Raj, Retro pub lub pub 24 które s± bilsko siebie lub trochê dalej ale w tym samym ci±gu i z czeskim piwem to Kuchnia, Siwy Dym lub Poci±g z bardzo dobrym czeskim Skalakiem. Uff wymieniaæ by mo¿na. W innym rejonie (przy Galerii Dominikañskiej) jest ostatnio odkryty przez niektórych naszych natyrystów lokal TabuWink (tam na pewno s± wolne miejsca i ma³o ludzi). Wiêc sam nie wiem, mo¿e zeby nie mieszaæ to Poci±g zaraz przy Powstañców Sl±skich Po stronie bli¿ej dworca? Ale czy s± chêtni?

Edited by Turysta on 17-10-2012 20:37