Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Piwo, kawa, czekolada a mo¿e te¿ i lody - czyli integracji ci±g dalszy

Posted by max37_i_3 on 16-10-2012 09:26
#13

Ja bym chêtnie przysiad³, w dwie, trzy, cztery i wiêcej osób ale nie w tê ¶rodê. Za tydzieñ my¶lê ¿e bêdê ju¿ móg³ uczestniczyæ w integracji.
Tym co przysi±d± jutro ¿yczê udanego i ¶wietnie spo¿ytkowanego czasu. Liczê ¿e chocia¿ wroc³aw80 (jako piwny d³u¿nik) wypije moje zdrowie Grin