Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Piwo, kawa, czekolada a mo¿e te¿ i lody - czyli integracji ci±g dalszy

Posted by max37_i_3 on 03-08-2012 18:10
#9

@Turysta dziêkujê bardzo. Od razu lepiej to wygl±da Smile

@Alien bardzo prosto, trzeba mieæ tylko maleñki no¿yk i dzielimy na 4, na 6, 8. Ba! Mo¿na nawet na nieparzyste dzieliæ ale wtedy wymagana jest wiêksza precyzja.

@maRuda mea culpa, faktycznie to nie Ty pisa³a¶ o piwie. Jak¿e to! Oj g³odnym Ci ja, g³odnym. Gor±co wszak wiêc ugasiæ pragnienie chcia³bym. A Ty wiesz ¿e jak za³o¿ê bia³± sukienkê to faktycznie co¶ jak Anio³ Smile

@Wroc³aw80 w razie jakby¶my zaczêli wcze¶niej to dzwoñ do mnie.

Wszystko fajnie tylko Rynek jest do¶æ du¿y a nie s±dzê ¿eby Elavi (jako osoba zapraszaj±ca) paradowa³a nago tak ¿eby¶my mogli j± po grupie gapiów i policji namierzyæ.

Godzina ju¿ do¶æ pó¼na wiêc pytanie jak siê zgadamy. Miejsce?

P.S.
@Elavi ja siê nie czepiam ;P ale umawianie siê na piwo w po¶cie mówi±cym lodach to lekko dla mnie nie halo. Smile

Edited by max37_i_3 on 01-01-1970 01:00