Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Sobota 26.05

Posted by Turysta on 23-05-2012 21:01
#1

W najbli¿sz± sobotê 26.05 wieczorem (oko³o 20) mamy w planie spotkanie na mie¶cie w jakim¶ ogródku piwnym (dok³adne miejsce do ustalenia). Chcemy przedyskutowaæ nasze oczekiwania w stosunku do pierwszej nocy saunowej czy tym podobnej "imprezy" we wroc³awskim Aquaparku. Przy tej okazji napijemy siê piwka (kto mo¿e, a kto nie jego strata), poznamy siê lepiej, wymienimy nasze uwagi i dojdziemy (mam nadziejê) do sensownego konsensusu. Je¶li chcia³(a)by¶ do³±czyæ do naszego grona serdecznie zapraszamy!

Posted by wroclove on 24-05-2012 12:05
#2

Jutro podam namiary na dok³adn± lokalizacjê.My¶lê o pubach na Bogus³awskiego lub oklice W³odkowica.Bardziej sk³aniam siê ku drugiej lokalizacji bo spodziewam siê znacz±cej frekwencjiSmilea na Bogus³awskiego mo¿e byæ problem z miejscami,chyba ¿e co¶ jeszcze znajde takiego uniwersalnego aby w przypadku z³ej pogody przenie¶æ siê do ¶rodkaSmile.Dla mniej wtajemniczonych termin spotkania pad³ na wtorkowym spotkaniu w SPA.Miejsce nie sprzyja³o swobodnej konwersacji na sk±d in±d wa¿ne tematy,wiêc spotykamy siê w sobotê aby na spokojnie omówiæ tematy nas nurtuj±ce

Edited by wroclove on 24-05-2012 12:14

Posted by Trident1 on 24-05-2012 14:29
#3

Jak zaznaczy³em, mo¿e nie udaæ mi siê przyj¶æ przed 22, wiêc mam nadziejê, ¿e za szybko nie skoczycie :]

Posted by maRUDA on 24-05-2012 19:07
#4

Spokojnie Trident1, ja zawsze gaszê ¶wat³a w miejscach w których bawiê Wink wiêc na mnie mo¿esz liczyæ.
Bêdê niezawodnie gdziekolwiek siê umówimy.

Posted by Trident1 on 24-05-2012 22:08
#5

Moja mama te¿ gasi ¶wiat³o przed snem. Tylko u niej to 21 :/

Posted by wroclove on 25-05-2012 10:48
#6

Po dobrej imprezce nie trzeba gasiæ ¶wiat³a tylko bije blask po oczach porannego s³oñcaGrin
Ale do rzeczy. Kochani nie by³o tak prosto znale¼æ co¶ na sobotni wieczór (a ponoæ kryzys), by³em w 5-6 lokalach i iii i siê uda³o. Mamy zarezerwowany stolik w Mleczarni na W³odkowicza. Mleczarnia mie¶ci siê bli¿ej Krupniczej. Na rogu jest Impresja nastêpnie pub chyba Wieener i za nim pierwsze stoliki po prawej to Mleczarnia. Stolik jest w ¶rodku no ok. 10 osób jak bêdzie wiêcej (a na to liczê) to bêdziemy siê martwiæ na miejscu. Rezerwacja jest na imiê Piotr na 20.00Smile. Ja bêdê na pewno i to nie samSmile jak siê spózniê to zasiadaæ ¿eby rezerwacja nam nie przepad³a. Czê¶æ ludzi tel do mnie maj± podawa³em przed poprzednim spotkaniem ale jak co¶ to piszcie na poczte to podam.

Edited by Turysta on 25-05-2012 16:41

Posted by maRUDA on 25-05-2012 11:49
#7

mleczarnia jest super! Dziêki wroclove za ogarniêcie tematu. Bêdê punktualnie.

Edited by maRUDA on 01-01-1970 00:00

Posted by wroclove on 28-05-2012 06:00
#8

Wielkie dziêki dla osób które by³y na spotkaniuSmile.Dla nieobecnych powiem szkoda ¿e nie byli¶cie,mieli¶cie mo¿liwo¶æ wrzuciæ parê groszy do dyskusji omawianego tematu spotkania z bosami z WPW i chyba co najwa¿niejsze poznaæ siê w realu. Dla statystów by³o nas umiarkowanie du¿oWink

Posted by maRUDA on 28-05-2012 17:47
#9

iiiiii... prawie równowaga mê¿czyzn i kobiet Wink
iiiiii.... duuu¿oooo piwa Wink
by³o fajnie!