Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Sobota 26.05

Posted by wroclove on 24-05-2012 12:05
#2

Jutro podam namiary na dok³adn± lokalizacjê.My¶lê o pubach na Bogus³awskiego lub oklice W³odkowica.Bardziej sk³aniam siê ku drugiej lokalizacji bo spodziewam siê znacz±cej frekwencjiSmilea na Bogus³awskiego mo¿e byæ problem z miejscami,chyba ¿e co¶ jeszcze znajde takiego uniwersalnego aby w przypadku z³ej pogody przenie¶æ siê do ¶rodkaSmile.Dla mniej wtajemniczonych termin spotkania pad³ na wtorkowym spotkaniu w SPA.Miejsce nie sprzyja³o swobodnej konwersacji na sk±d in±d wa¿ne tematy,wiêc spotykamy siê w sobotê aby na spokojnie omówiæ tematy nas nurtuj±ce

Edited by wroclove on 24-05-2012 12:14