Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Jak powinna wygl±daæ pierwsza impreza naturystyczna we wroc³awskim Aquaparku/SPA?

Posted by max37_i_3 on 07-01-2013 20:18
#26

niby tak ale skoro prezes tak zas³ania siê aspektem ekonomicznym to chyba dzia³aj±c w bran¿y parków wodnych wie ¿e w innych miejscach takie imprezy odnios³y sukces. Przecie¿ na Falê trzeba rezerwowaæ sobie miejsca du¿o wcze¶niej wiêc o czym¶ to ¶wiadczy.
Mo¿e na FB na stronie WPW napisaæ zapytanie i lakowaæ je? Potem zamie¶ciæ pro¶bê na forum naszym i ogólnopolskim z pro¶ba o lajka.
Co s±dzicie o takim sposobie?