Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Jak powinna wygl±daæ pierwsza impreza naturystyczna we wroc³awskim Aquaparku/SPA?

Posted by max37_i_3 on 07-01-2013 19:50
#23

Quote

maRUDA napisa³(a):

NO I POSZ£O.
Ciekawa jestem efektów...
Czekamy...
Szanowni Pañstwo!
W imieniu wroc³awskich naturystów pragnê z³o¿yæ do Pañstwa zapytanie o mo¿liwo¶æ zorganizowania Wroc³awskich Spotkañ Naturystów we Wroc³awskim Centrum SPA.....


A dlaczego ja tego nie widzia³em wcze¶niej?
Moim zdaniem tak jak napisa³a maRuda ¶rodek tygodnia pozbawi nas wielu go¶ci z poza okolicy a jak wiadomo ka¿da g³owa siê liczy.
Szkoda ¿e WPW nic nie napisa³o, mog³oby chocia¿ wskazaæ wymagane minimum uczestników. Nie jestem biznesmenem z gazel± biznesu na telewizorze ale mimo to mam ¶wiadomo¶æ ¿e ¿eby co¶ zyskaæ trzeba najpierw ponie¶æ jakie¶ koszty. Czy prezes WPW chcia³by od razu odcinaæ kupony? Przecie¿ to ma byæ inwestycja i widz±c przyk³ad z £ódzkiej Fali siê zwróci. My¶lê ¿e nie chodzi tu o zysk czy jego brak ale o "skandal", który taka noc saunowa mog³aby wywo³aæ. Prezes najzwyczajniej w ¶wiecie boi siê pikiety moherowych beretów przez obiektem.

Edited by Admin on 01-01-1970 00:00