Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Jak powinna wygl±daæ pierwsza impreza naturystyczna we wroc³awskim Aquaparku/SPA?

Posted by maRUDA on 07-01-2013 15:18
#21

Fajny to pomys³ z tymi ¶rodami w Kaliszu! Oby kto¶ u nas przyk³ad wzi±³! O to w³a¶nie wnioskowali¶my. Tylko jak oszacowaæ ile nas jest? Forum nie okre¶li ilo¶ci wroc³awskich naturystów. Mo¿e to tylko zdzia³aæ taka imprezka. Wielu golasów na saunach (my¶lê o znajomych tam poznanych) pojêcia nie mia³o o forum a te¿ s± naturystami.

Ja odpowiedzi nie dosta³am na ¿aden list Sad Nasz g³os siê nie liczy. Sami to mo¿emy skrzykn±æ siê na ³±czce Wink

Co do dni spotkañ to g³osy s± podzielone... Mamy sporo dojezdnych forumowiczów i oni mog± bywaæ tylko w weekendy ale pewne jest, ¿e ¿aden obiekt nie po¶wiêci tak dobrych frekwencyjnie dni dla nagusów.

Pablo, ujawnisz nam siê w koñcu? Zapraszam w ¶rodê!