Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Jak powinna wygl±daæ pierwsza impreza naturystyczna we wroc³awskim Aquaparku/SPA?

Posted by ckwrc on 07-01-2013 10:41
#20

Ja pozwolê sobie napisaæ, bo oczywi¶cie nie ka¿dy o tym wie - aquapark generalnie oczekuje od nas dok³adnej liczby chêtnych na tak± imprezê, ¿eby przekalkulowaæ czy im siê to kalkuluje Wink Dopóki nie wycofaj± siê z takiego ¿±dania to raczej my tu niewiele jeste¶my w stanie zrobiæ.

Mo¿na by próbowaæ tego co zrobi³ nowo powsta³y aquapark w Kaliszu. Saunaria s± ogólnie tekstylne, ale ¶rodowe wieczory s± "nagie" i faktycznie obs³uga wtedy ludzi ubranych wyprasza. Podobno frekwencja jest naprawdê spora, a co porównywaæ wielko¶ci± Kalisz do Wroc³awia.