Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Jak powinna wygl±daæ pierwsza impreza naturystyczna we wroc³awskim Aquaparku/SPA?

Posted by Nero60 on 31-10-2012 20:35
#17

Cieszê sie ¿e pomys³ zaczyna ¿yæ w³asnym ¿yciem. Nie s±dzê by na pocz±tku natury¶ci brawurowo wype³nili saunarium. Je¿eli jednak sprawa ruszy ,dawni bywalcy Teatralnej wróc±. Teraz przez remont rozpieszchli siê po ma³ych saunach Wroc³awia -Radeko i inne. Z wieloma mam kontakt i wiem ¿e bardzo im brak dawnej swobody panuj±cej na Teatralnej,choæ nie uczestnicz± w ¿yciu forum.