Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Jak powinna wygl±daæ pierwsza impreza naturystyczna we wroc³awskim Aquaparku/SPA?

Posted by Turysta on 31-10-2012 20:33
#16

Aquapark IMHO ma zdecudowanie lepsz± infrastrukturê na takie imprezy mam tu na my¶li ogród zewnêtrzny, no ale có¿ skoro tam siê nie da trzeba próbowaæ gdzie indziej. A mo¿e zrobimy podobn± akcjê jak na wiosnê w Aqua? Ka¿dy od siebie niech wy¶lê tê czy podobn± wiadomo¶æ. Niech wiedz±, ¿e jeste¶my zorganizowan± grup± wiemy co chcemy, itd. Co wy na to?

Ale szczerze mówi±c po tej informacji o przestrzeganiu regulaminu i "dobrego obyczaju" pod prysznicami
i w basenach nie wierzê by SPA na co¶ takiego posz³o. Jednak chcia³bym siê myliæ w tej sprawie. Smile

Edited by Turysta on 01-01-1970 00:00