Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Jak powinna wygl±daæ pierwsza impreza naturystyczna we wroc³awskim Aquaparku/SPA?

Posted by maRUDA on 30-10-2012 20:53
#14

NO I POSZ£O.
Ciekawa jestem efektów...
Czekamy...

Szanowni Pañstwo!

W imieniu wroc³awskich naturystów pragnê z³o¿yæ do Pañstwa zapytanie o mo¿liwo¶æ zorganizowania Wroc³awskich Spotkañ Naturystów we Wroc³awskim Centrum SPA.
Na wstêpie, w zwi±zku z licznymi incydentami zwi±zanymi z nieobyczajowym zachowaniem w Pañstwa w obiekcie, pragnê zaznaczyæ, ¿e ¶rodowisko naturystów zdecydowanie odcina siê od tego typu zachowañ. Nie chcê tu opisywaæ idei ani filozofii towarzysz±cej naturyzmowi - internet wyczerpuje te informacje. ¯eby przekonaæ o czysto¶ci naszych intencji wystarczy napisaæ, ¿e naturystyczny wypoczynek i styl bycia wi±¿e siê z udzia³em dzieci i odcina siê od seksualno¶ci. W¶ród wroc³awskich naturystów jest wiele ma³¿eñstw, rodzin z dzieæmi, studentów jak równie¿ osób dojrza³ych i nikt z nas nie pozwala sobie na jakiekolwiek seksualne podteksty!

Wroc³awski Aquapark, za przyk³adem £ódzkiej Fali pod±³ z nami rozmowy o mo¿liwo¶ci zorganizowania tego typu spotkañ ale na rozmowach zakoñczy³o siê ca³e przedsiêwziêcie. Od ponad pó³ roku nie przyst±pili do realizacji pomys³ów i planów.

Nasza propozycja to lu¼no rzucone wyzwanie. Mo¿e to byæ nieoficjalnie og³oszone (np. przez nasz± stronê internetow±) spotkanie raz w miesi±cu polegaj±ce na przebywaniu w zupe³nej swobodzie w przestrzeni miêdzysaunowej. Wiem, ¿e nie jest to nowo¶æ poniewa¿ Wasi klienci i tak czuj± siê do¶æ swobodnie i niekoniecznie chadzaj± pozakrywani. Jednak zatytu³owanie spotkañ jako "naturystyczne" zagwarantuje Pañstwu 100% sukces marketingowy. Bêdziecie 1 krok przed konkurencj± a o frekwencji nie muszê przekonywaæ bo jestem jej pewna! Rozg³os i zdobycie nowych klientów - gwarantowane.

Pytanie: Czy macie Pañstwo zapotrzebowanie na pozyskiwanie wielu nowych klientów? Czy chcecie zbudowaæ wizerunek postêpowych, nad±¿aj±cych za wymogami czasów oraz wyprzedzaj±cych konkurencjê?

Proszê o ustosunkowanie siê do moich pytañ. W razie w±tpliwo¶ci oraz chêci podjêcia rozmów - s³u¿ê swoj± skromn± osob±.