Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Jak powinna wygl±daæ pierwsza impreza naturystyczna we wroc³awskim Aquaparku/SPA?

Posted by maRUDA on 28-10-2012 20:19
#13

Propozycja nie jest z³a. Kiedy¶ te¿ o tym my¶la³am...
Teatralna jednak nie posuwa siê w kierunku ¿adnych dzia³añ marketingowych.
Wielka przestrzeñ zagospodarowana ledwo 2 saunami. Wielu nas tam nie wejdzie.

Ale jak nie spróbujemy to nie dowiemy siê jakie jest ich stanowisko!
Osobi¶cie obiecujê zaj±æ siê spraw±, napisaæ do nich i poinformowaæ Was o efektach!