Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Jak powinna wygl±daæ pierwsza impreza naturystyczna we wroc³awskim Aquaparku/SPA?

Posted by Nero60 on 28-10-2012 20:10
#12

I có¿ burzliwa dyskusja zakoñczona dawno a efektów brak.
Mo¿e by powróciæ do dyskusji ale na bazie Teatralnej. Mniejszy obiekt, ³atwiej go zape³niæ mniejsz± ilo¶ci± uczestników. Tam tradycje nagiego saunowania s± d³ugie i mo¿e ³atwiej siê dogadaæ. Gdyby imprezy chwyci³y i zrobi³ siê t³ok zawsze mo¿na przenie¶æ siê na Borowsk± z konkretnym dorobkiem i odpowiedni± frekwencj±.

Edited by Admin on 01-01-1970 00:00