Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Jak powinna wygl±daæ pierwsza impreza naturystyczna we wroc³awskim Aquaparku/SPA?

Posted by Turysta on 09-08-2012 20:56
#11

Szczerze mówi±c max37 nie mam pojêcia. Wiedz±, ¿e jest zainteresowanie ze strony naturystów wroc³awskich ale czy wyka¿± dalsze dzia³ania - nie wiem. Na mejle nie odpowiadaj±. Je¶li to czerwcowe spotkanie to by³a zwyk³a "¶ciema" z ich strony, to ¿adna dyskusja bra¿owa nic nie wskóra. Wiele nie wymagamy na pocz±tek tylko godziny. NN to sprawa dalsza.
Jedyna nadzieje w tym, ¿e maRUDA tymi swoimi meetingami w ¦RODYku tygodnia tak poruszy Aqua, ¿e wobec coraz liczniejszej grupy klientów bêdzie nierozs±dne dalej staæ "okoniem"...