Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Jak powinna wygl±daæ pierwsza impreza naturystyczna we wroc³awskim Aquaparku/SPA?

Posted by max37_i_3 on 08-08-2012 18:17
#10

Jaki jest status tego tak w ogóle, ¶wieci jakie¶ ¶wiat³o w tunelu czy zupe³na ciemno¶æ panuje? A mo¿e zapytaæ (mailowo) obs³ugê ³ódzkiej fali jakie by³y ich pocz±tki i obawy? Mo¿e taka "bran¿owa" dyskusja pomiêdzy organizatorami parków wodnych co¶ by zmieni³a w my¶leniu wpw? Wiadomo, ¿e to biznes i trzeba na tym zarobiæ ale nie ka¿da kura od razu znosi z³ote jajka. Najpierw trzeba daæ jej przecie¿ je¶æ Smile.

Edited by Admin on 01-01-1970 00:00