Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Jak powinna wygl±daæ pierwsza impreza naturystyczna we wroc³awskim Aquaparku/SPA?

Posted by Trident1 on 27-05-2012 18:11
#7

Za³±czam listê pomys³ów na NN w WPW, które wygenerowane zosta³y w sobotê na piwie. Je¿eli kto¶ ma jeszcze inne to zapraszam do dyskusji.

1) Baseny rekreacyjne - noc naturystów w godzinach 21:00 do 1:00 - impreza organizowana raz na

2 miesi±ce
2) Naturystyczne pi±tki w saunarium, raz na 2 miesi±ce od 15:00 - zakaz wstêpu do saunarium w

k±pielówkach,
3) Noc naturystów raz na tydzieñ - kilka ostatnich godzin bez strojów
4) Wieczór karaoke
5) Dzieñ naturystów - raz na miesi±c, wszyscy obowi±zkowo bez rêczników
6) Ceremonie zapachowe, w trakcie imprez dla naturystów, na których ka¿dy musia³by wej¶æ

odwiniêty i bez k±pielówek
7) Podczas NN cisza nie obowi±zuje (mo¿e chocia¿ w jakich¶ wyznaczonych pomieszczeniach)

Cykl imprez naturystycznych móg³by byæ wspania³ym nawozem punktu 1, czyli NN w strefie basenów rekreacyjnych