Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Jak powinna wygl±daæ pierwsza impreza naturystyczna we wroc³awskim Aquaparku/SPA?

Posted by Trident1 on 18-05-2012 16:25
#6

1) Czym ró¿ni³aby siê NN w strefie saun od zwyk³ego pobytu? Czy dodatkowe ceremonie zapachowe i atrakcje zrównowa¿y³y by brak mo¿liwo¶æ przebywania w ogrodzie zewnêtrznym (noc = zimno = brak mo¿liwo¶ci opalania)? Z pewno¶ci± z pocz±tku wszyscy byli by podekscytowani plakatami itp, ale na jak d³ugo...
2) Jak zapatrujecie siê na "Godziny dla naturystów" powiedzmy w sobotnie popo³udnie (12 - 16)? Seanse co godzinê (niektóre dostêpne tylko dla naturystów), dodatkowe atrakcje, a je¿eli WPW uprze siê, ¿e tekstylni równie¿ powinni mieæ mo¿liwo¶æ wej¶cia, to niech natury¶ci chocia¿ maj± poka¼n± zni¿kê...
3) Wprawdzie w WPW zaklinaj± sie, ¿e NN mo¿e byæ zorganizowana tylko w strefie saun, ale punkt 2 stanowi³by wg mnie doskona³± reklamê dla NN w strefie basenów rekreacyjnych. Marzy mi siê taka impreza powiedzmy raz na 2 miesi±ce w sobotê pomiêdzy 21 a 1. Takie godziny pozwoli³yby wzi±æ w niej udzia³ wiêkszo¶ci zainteresowanych, nie tylko Wroc³awian. Dodatkowo alternatywny zysk WPW nie by³by a¿ tak wysoki, bo w sobotni, szczególnie zimowy wieczór, nie ma zbyt wielu chêtnych na korzystanie z basenu rodzin z dzieæmi (a takich chyba widuje siê w sobotnie poranki najwiêcej). Oczywi¶cie musia³by byæ wprowadzony wymóg korzystania z basenu bez stroju i pewnie od 18 lat.

Co do pytañ Turysty:
1) W saunach raz na miesi±c, je¿eli kiedy¶ da³oby siê zorganizowaæ w strefie basenów to 1 na 2 miesi±ce
2) Soboty, jak wy¿ej
3) Gry zabawy ruchowe. Mo¿e jaki¶ cykliczny kurs tañca?
4) Proponujê zorganizowaæ to tak, jak jest w Librecu: wstêp ma ka¿dy. Ewentualne osoby dziwnie siê zachowuj±ce od³awiamy przy pomocy obs³ugi WPW. Denerwuje mnie ograniczanie dostêpu do tego typu imprez osobom, które nie maj± partnerki interesuj±cej siê naturyzmem.

Edited by Admin on 01-01-1970 00:00