Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Jak powinna wygl±daæ pierwsza impreza naturystyczna we wroc³awskim Aquaparku/SPA?

Posted by maRUDA on 17-05-2012 20:55
#3

My¶lê, ¿e raz w m-cu, w okolicach weekendu, w kilku ostatnich godzinach otwarcia aquaparku, tzw. godziny naturystów by³yby fantastyczne.
Na pocz±tek mo¿e bez fajerwerków typu gry, zabawy, malowanie cia³a - tak badawczo dla wyczucia czy tego klimatu imprezy za³api± we Wroc³awiu.
Je¶li za³api±, w co nie w±tpiê, i przyci±gn± klientów - mo¿na popu¶ciæ wodze fantazji i powymy¶laæ jakie¶ tematyczne / cykliczne imprezki z dodatkowymi atrakcjami i w innym natê¿eniu.
Selekcja p³ciowa - na pocz±tek niewskazana.