Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Jak powinna wygl±daæ pierwsza impreza naturystyczna we wroc³awskim Aquaparku/SPA?

Posted by ckwrc on 17-05-2012 19:32
#2

Czy pytasz bo zosta³e¶ o to zapytany przez WPW?

1. Nie czê¶ciej ni¿ raz w miesi±cu - przynajmniej na pocz±tku. Zbyt du¿a ilo¶æ imprez spowoduje rozwodnienie towarzystwa i pewnie takie imprezy by³yby nierentowne.
2. My¶lê, ¿e co¶ w stylu 2 lub 3 pi±tek / sobota miesi±ca. Sprzyja to przyjazdom ludzi z innych miast - mog± sobie dodatkowo pozwiedzaæ. A w ostatni± sobotê miesiaca s± imprezy w Babylonie - bez sensu konkurowaæ.
3. -
4. To zale¿y od ilo¶ci chêtnych, je¶li imprezy cieszy³yby siê powodzeniem my¶lê, ¿e model z ³ódzkiej fali - czyli polecenie jest sensowny.

Edited by Admin on 01-01-1970 00:00