Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Jak powinna wygl±daæ pierwsza impreza naturystyczna we wroc³awskim Aquaparku/SPA?

Posted by Turysta on 17-05-2012 19:16
#1

Czekam na wasze propozycje odno¶nie:

1/ Czêsto¶ci takich spotkañ.
2/ Najdogodniejszy termin (dzieñ tygodnia, godzina - jak wiadomo chodzi o jak najwiêksz± liczbê chêtnych).
3/ Jakie "atrakcje" poza samym saunowaniem powinny siê znale¼æ w programie?
4/ Czy powinny byæ ograniczenia dla samotnych osób /bez wzglêdu na p³eæ, wej¶cie tylko dla par i pañ, ewentualnie dla panów za "poleceniem"/ a mo¿e dla wszystkich a na obs³ugê imprezy zleciæ dbanie o porz±dek i je¶li kto¶ zachowuje siê nieodpowiednio obs³uga zwraca uwagê - jak to nie poskutkuje wyprasza takie osoby jak wcze¶niej w stosunku do osób saunuj±cych w "gaciach"?
5/ Inne nie wymienione a waszym zdaniem istotne.

Proponuje nie odwo³ywaæ siê do innych imprez w kraju i zagranic± bo to nie ma sensu i nie czas jeszcze. Wiadomo, ró¿ni ludzie mnogo¶æ pogl±dów, proszê nie rozpisywaæ siê zanadto Wink
Mam na my¶li pierwsz± tak± imprezê wiêc nie ma co szaleæ.

Edited by Admin on 01-01-1970 00:00