Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: "Noc naturystów" w Aquaparku?

Posted by Turysta on 08-05-2012 18:17
#15

Quote

ckwrc napisa³(a):
Prawde mówi±æ tez nie rozumiem sensu naturystycznej nocy dla tekstylnych?

Dok³adnie, zgadzam siê "Noc Naturystów" to impreza dla naszego ¶rodowiska. Przyzwolenie dla tekstylnych niczym innym nie bêdzie jak tylko "kolejnym zwyk³ym" dniem w saunarium, gdzie pojawi siê du¿o ciekawskich "majtkowiczów". Moim zdaniem ograniczenie wy³±cznie dla naturalnych musi byæ.
Czêstotliwo¶æ raz w miesi±cu jest wystarczajca. Sedno naturyzmu jest wtedy gdy jeste¶my nieskrêpowani wobec innych owiniêtych rêcznikami. Na poczatek kilka ceremonii zapachowych co 45-1h. Na pocz±tek chyba wystarczy, potem jak siê rozkrêcimy pomy¶limy czym jeszcze uatrakcyjniæ noce. Wa¿ne by pierwsza noc wystartowa³a. Takie jest moje zdanie.