Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: "Noc naturystów" w Aquaparku?

Posted by Jasiek on 08-05-2012 11:07
#13

Co do czêstotliwo¶ci takich nocy to na pocz±tek raz w miesi±cu mo¿na by spróbowaæ wszystko zale¿y od frekwencji. Musia³a by byæ prowadzona jaka¶ lista zapisów czy co¶ w tym stylu nie wiem. By³em w saunarium na £ódzkiej fali i powiem, ¿e atmosfera jaka tam panuje to porostu nie da siê opisaæ. Jest po prostu bardzo mi³o prawie wszyscy siê znaj± rewelacja. Szkoda, ¿e u nas tak nie jest.