Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: "Noc naturystów" w Aquaparku?

Posted by maRUDA on 07-05-2012 21:24
#12

Szanowny Panie,
Cieszy mnie niezmiernie odzew z Pana strony.
Sednem spotkañ naturystycznych jest promowanie kultury i filozofii naturystycznej, która w najwiêkszym ogóle i skrócie mówi o ¿yciu zgodnie z natur±, przyrod±, mówi o "szacunku wobec samego siebie, swojego cia³a, innych ludzi i ca³ej przyrody".
Moim zdaniem naturyzm i nago¶æ z nim zwi±zana jest tematem tabu w¶ród krajan, czym¶ tajemniczym ale równie fascynuj±cym, czym¶ czego wiele osób chce do¶wiadczyæ, poznaæ ale w³a¶nie brakuje okazji i mo¿liwo¶ci do prze³amania siê. Taka noc wype³ni t± lukê, zjedna Wam wielu sta³ych klientów (proszê mi wierzyæ, naturyzm wci±ga) i je¶li spotkania te stan± siê popularne i bêdzie siê o nich mówi³o to sukces marketingowy gwarantowany. Wielu przyjdzie z ciekawo¶ci a wiêkszo¶æ z nich wróci na nastêpn± tak± noc. B±d¼my pionierami w organizowaniu tego typu spotkañ, zróbmy co¶ innego ni¿ Fala w £odzi.
Udzia³u tak zwanych tekstylnych nie mo¿na zakazaæ, bo dostali ju¿ przyzwolenie na przebywanie na obiekcie. Je¶li takowa noc wpisze siê w kalendarz regularnych imprez w naszym aquaparku, tak jak wspomina³am choæby raz w miesi±cu, nale¿y podkre¶liæ jedynie, ¿e w tym dniu, w wyznaczonych godzinach na terenie ca³ego saunarium preferowane jest stosowanie siê do zasad panuj±cych w¶ród naturystów. Ten zapis bardzo mi siê podoba, nie ma w nim mowy o nakazach i zakazach, brzmi ³agodnie. 1 osoba owiniêta rêcznikiem w¶ród 10 golasów bêdzie czuæ siê nieswojo, nienaturalnie i raczej dostosuje siê.
Co innego je¶li "impreza" odbywaæ ma siê raz do roku i to z fajerwerkami tak jak w £odzi, gdzie natury¶ci zarezerwowany maj± ca³y obiekt, w³±cznie z basenem na czas od 21.30 do 1.15. W tym czasie odbywaj± siê konkursy, zabawy, tañce oraz seanse zapachowe w saunach. Tam udzia³ mo¿na braæ pod warunkiem "stosowania siê do zasad panuj±cych w¶ród naturystów".

Proszê, je¶li to mo¿liwe, napisaæ jakie pomys³y s± rozwa¿ane? Do¶wiadczeni natury¶ci, którzy praktykuj± turystykê naturystyczn± chêtnie co¶ podpowiedz±. Jaka jest koncepcja? Jaki zamys³ i za³o¿enie poza ekonomi± oczywi¶cie bo to warunek bezwzglêdny. Jaka czêtotliwo¶æ?
Polecam lekturê: http://www.aquapark.lodz.pl/noc_naturystow.php

tak± odp sobie wymy¶li³am, jeszcze nie wys³a³am.