Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: "Noc naturystów" w Aquaparku?

Posted by maRUDA on 26-04-2012 23:29
#7

Dzieñ dobry!
Zwracam siê z uprzejm± pro¶b± o zorganizowanie imprezy pt. Noc Naturystów w naszym wroc³awskim aquaparku.
Wiem, ¿e temat nie jest obcy zarz±dowi aquaparku i nie nie w±tpiê, ¿e impreza tego typu mo¿e tylko przys³u¿yæ siê promocji naszego saunarium.
Podobne imprezy organizowane s± w £odzi, przyci±gaj± ludzi z ca³ego kraju i ciesz± siê wielk± populnarno¶ci± nie tylko w ¶rodowisku naturystów. Mniemam, ¿e je¶li ³ódzki kompleks na tego typu imprezê rezerwuje sobotê (dzieñ natê¿onego ruchu) musi to mieæ uzasadnienie ekonomiczne.
NOC proszê rozumieæ w sposób niedos³owny, chodzi jedynie o 2-3 godz raz w miesi±cu, w konkretny dzieñ tygodnia (np. ka¿dy pierwszy czwartek miesi±ca) w godz od 19 do czasu zamkniêcia kompleksu.
Wierzê, ¿e taka inicjatywa ma sens, wiem, ¿e wielu ludzi przyjdzie z czystej ciekawo¶ci, informujê, ¿e ¶rodowisko wroc³awskich naturystów liczy ponad 600 osób, mam pewno¶æ, ¿e z ekonomicznego punktu widzenia impreza nie przyniesie strat bo nie wyklucza udzia³u "tekstylnych". Chodzi raczej o wpisanie w kalendarz, ¿e w danym dniu, w wyznaczonych godzinach za normê uznaje siê nago¶æ w przestrzeni miêdzysaunowej.
Proszê o niepozostawienie tematu bez odzewu i uszanowanie inicjatywy obywatelskiej.
Tylko od efektu uzale¿nijmy przysz³o¶æ i zasadno¶æ organizowania tego typu spotkañ!

Taki oto li¶cik wys³a³am do naszego aquaparku do czego zachêcam Was dolno¶l±scy Natury¶ci. podajê @ raz jeszcze: biuro@aquapark.wroc.pl; opinie@aquapark.wroc.pl

Edited by Admin on 01-01-1970 01:00