Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: "Noc naturystów" w Aquaparku?

Posted by Turysta on 10-04-2012 20:56
#6

Quote

Mam jednak pytanie. Saunarium nie jest ju¿ stref± nietekstyln±, ale nie zauwa¿y³em du¿ego przyrostu ludzi w k±pielówkach. Sauny dalej s± stref± naturystyczn±. Jaka bêdzie ró¿nica pomiêdzy zwyk³ym dniem w saunach, a noc± naturysów?


To siê oka¿e, po pierwszej (i mam nadziejê nie ostatniej nocy). Jak nazwa wskazuje "noc naturystów" jest adresowana do naturystów, w przeciwieñstwie do zwyk³ego dnia w saunarium gdzie o normalne zachowanie coraz trudniej...
Mo¿e i rzeczywi¶cie nie ma du¿ego przyrostu ludzi w k±pielówkach (to zale¿y jeszcze w jakich godzinach) ale strefa naturystyczna w obiekcie zosta³a zawê¿ona wy³±cznie do samych saun (i to te¿ z du¿ym trudem daje siê zauwa¿yæ). Chyba nie o to chodzi?
Wracaj±c do twojego pytania bêdziesz mog³ chodziæ po ca³ym obiekcie bez rêcznika bez "stresu", ¿e jacy¶ tekstylni czy "g³o¶ne" ma³olaty nagle wtargn± na 2 minuty do sauny w klapkach, k±pielówkach rozmawiaj±c przy tym g³o¶no. Przejaskrawi³em oczyw¶cie ale wiadomo, ¿e od czego¶ trzeba zacz±æ - zreszt± jak sam przyzna³e¶ pó¼niej mo¿e uda siê ugraæ co¶ wiêcej - o to w³asnie nam chodzi. Rozpocz±æ co¶ co powinno ju¿ dawno byæ...