Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: "Noc naturystów" w Aquaparku?

Posted by Turysta on 15-03-2012 23:00
#1

S± du¿e szanse, ¿e bêdziemy mieli pierwsz± wroc³awsk± "noc naturystów" w Aquaparku. Czyli to o co zabiega³ Nero60 i pewnie wiêkszo¶æ z was? Pocz±tkowo raz w miesi±cu, czy czê¶ciej zale¿eæ bêdzie wy³±cznie od nas samych...
Nawet raz w miesi±cu to nie¼le. Wiêcej informacji kiedy startuje pierwsza noc ma pojawiæ siê wkrótce na stronie Aquaparku oraz Facebooku. Co o tym s±dzicie?