Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Nowy kawał !!!

Posted by wroclove on 29-03-2016 19:29
#1

Quote

Nero60 napisa³(a):

Dawniej Panie ......

Dawniej wszystko by³o lepsze
Wystarczy siêgn±æ po wspomnienia
Dzi¶ muszê niestety stwierdziæ
¦wiat siê ku gorszemu zmienia

Dawniej na przyk³ad drukarze
Drukowali normalne litery
Dzi¶ wszystko drukuj± za ma³e
Po co to robi±, do cholery

Dawniej to by³y g³o¶niki
W radiu, czy telewizorze
Dzi¶ musisz robiæ ci±gle g³o¶niej
I to nie zawsze pomo¿e

Do tego jeszcze dzi¶ ludzie
O wiele ciszej rozmawiaj±
Jakby siê bali nieszczê¶nicy
¯e ich rozmowy pods³uchaj±

Dawniej np. kupi³e¶ spodnie
Piêædziesi±t dwa i pasowa³y
Dzi¶ piêædziesi±t sze¶æ za ciasne
Numeracje siê pozmienia³y

Dawniej i piwo by³o lepsze
Nockê przespa³e¶ bez siusiania
Dzi¶ takie to-to moczopêdne
¯e nie ma spania bez biegania

Na szczê¶cie w seksie po staremu
Doznania s± mo¿e nawet trwalsze
Choæ nie wszystko jest jednak jak dawniej
Bo dziewczyny s± jakby ciut starsze.

Hymm co¶ w tym jest, co¶ w tym jest tylko nie pamiêtam co....

M±¿ pok³óci³ siê z ¿on± przy ¶niadaniu.
Wstaj±c w¶ciek³y od sto³u powiedzia³:
- W ³ó¿ku te¿ jeste¶ do niczego - i wyszed³ do pracy.
Po jakim¶ czasie zrobi³o mu siê g³upio i dzwoni do domu, ¿eby przeprosiæ ¿onê.
¯ona d³ugo nie odbiera telefonu.
W koñcu jednak podnosi s³uchawkê.
- Czemu tak d³ugo nie odbiera³a¶? - pyta wkurzony.
- By³am w ³ó¿ku.
- Co robi³a¶ o tej porze w ³ó¿ku?
- Zasiêga³am niezale¿nej opinii.

¯ona do mê¿a:
- Kochanie, musimy zwolniæ naszego szofera.
- Ale¿ dlaczego? - pyta m±¿.
- Wyobra¼ sobie, ¿e dzisiaj o ma³o mnie nie zabi³!
- Zaraz zwolniæ... Dajmy mu drug± szansê.

S±siad z do³u do s±siada z góry:
- Ale¿ w nocy poszaleli¶cie z ¿on±. Ma³o mi ¿yrandol nie zlecia³.
- Panie s±siedzie, tak siê w³a¶nie rodz± plotki... Mnie w nocy nawet w domu nie by³o!