Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Nowy kawał !!!

Posted by Nero60 on 21-03-2016 21:36
#2

Dawniej Panie ......

Dawniej wszystko by³o lepsze
Wystarczy siêgn±æ po wspomnienia
Dzi¶ muszê niestety stwierdziæ
¦wiat siê ku gorszemu zmienia

Dawniej na przyk³ad drukarze
Drukowali normalne litery
Dzi¶ wszystko drukuj± za ma³e
Po co to robi±, do cholery

Dawniej to by³y g³o¶niki
W radiu, czy telewizorze
Dzi¶ musisz robiæ ci±gle g³o¶niej
I to nie zawsze pomo¿e

Do tego jeszcze dzi¶ ludzie
O wiele ciszej rozmawiaj±
Jakby siê bali nieszczê¶nicy
¯e ich rozmowy pods³uchaj±

Dawniej np. kupi³e¶ spodnie
Piêædziesi±t dwa i pasowa³y
Dzi¶ piêædziesi±t sze¶æ za ciasne
Numeracje siê pozmienia³y

Dawniej i piwo by³o lepsze
Nockê przespa³e¶ bez siusiania
Dzi¶ takie to-to moczopêdne
¯e nie ma spania bez biegania

Na szczê¶cie w seksie po staremu
Doznania s± mo¿e nawet trwalsze
Choæ nie wszystko jest jednak jak dawniej
Bo dziewczyny s± jakby ciut starsze.