Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Nowy kawał !!!

Posted by wroclove on 07-03-2016 20:40
#4

Oo tu jest w³a¶ciwy tematSmile
- Gdyby¶my przed baranem postawili wiadra z wod± i z alkoholem, to czego siê napije? - pyta prelegent usi³uj±cy ro¿nymi przyk³adami przekonaæ s³uchaczy, ¿e picie alkoholu jest szkodliwe.
- Wody! - odkrzykuj± s³uchacze.
- Tak! A dlaczego?!
- Bo baran!Grin

W Stanach najlepszemu superkomputerowi zadali pytanie:
- Ile bêdzie kosztowaæ butelka coli po trzeciej wojnie ¶wiatowej.
Po sze¶ciu miesi±cach nieprzerwanych obliczeñ dostali odpowied¼:
- Dwa z³ote i piêædziesi±t groszy.

W Rosji powsta³ projekt, ¿eby zmieniæ flagê z niebiesko-bia³o-czerwonej na czerwon±, jak za starych dobrych czasów.
Informacja rozesz³a siê b³yskawicznie.
Do Putina dzwoni telefon:
- Tu prezes The Coca-Cola Co. W zwi±zku z Waszymi planami, mamy dla pañstwa propozycjê. Je¿eli na waszej fladze umie¶cicie nasze logo, ca³emu waszemu rz±dowi fundujemy dwuletnie pensje.
- Ciekawa propozycja, przemy¶limy to i skontaktujemy siê z Wami.
Koñczy rozmowê, po czym dzwoni do Saszy:
- Sasza s³uchaj, kiedy dok³adnie koñczy siê nam umowa z Aquafresh?