Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Nowy kawał !!!

Posted by Nero60 on 10-11-2015 17:56
#5

Oczekiwania kobiet wobec mê¿czyzn


1. Przystojny
2. Uroczy
3. Finansowo ustawiony
4. Uwa¿nie s³uchaj±cy
5. Bystry
6. Dobrze zbudowany
7. Gustownie ubrany
8. Obdarowuj±cy kosztownymi "drobiazgami"
9. Pe³ny zaskakuj±cych przemy¶leñ
10. Pomys³owy, romantyczny kochanek

LISTA POPRAWIONA (w wieku 40 lat)
1. Mi³y wygl±d (brak zakoli itp.)
2. Otwiera drzwi samochodu, przysuwa krzes³a
3. Ma do¶æ pieniêdzy na mi³e obiady
4. S³ucha wiêcej ni¿ mówi
5. ¦mieje siê z moich ¿artów
6. Nosi torby z zakupami
7. Ceni sta³y zwi±zek
8. Docenia dobry domowy posi³ek
9. Pamiêta o urodzinach i rocznicach
10. Romantyczny, upojny wieczór co najmniej raz w tygodniu

LISTA PONOWNIE POPRAWIONA (w wieku 50
lat)
1. Niezbyt brzydki (³ysa g³owa - OK)
2. Nie ruszy samochodem a¿ nie wsi±dê
3. Ciê¿ko pracuje - ale czasami zabierze na okazjonalny obiad
4. Kiwa g³ow± kiedy mówiê do niego
5. Czasami opowiada dowcipy, które ju¿ opowiada³
6. Jest w stanie poprzesuwaæ meble.
7. Brzuch nie wystaje spod t-shirt
8. Wie, ¿e nie kupuje siê szampana, który zamiast korka ma zakrêcany kapsel
9. Pamiêta o opuszczeniu deski w toalecie
10. Goli siê dok³adnie w czasie weekend

LISTA PONOWNIE POPRAWIONA (w wieku 60 lat)
1. Ufortyfikowane wie¿e w³osów w nosie i uszach utrzymuje w porz±dku
2. Nie beka i nie drapie siê publicznie
3. Nie po¿ycza pieniêdzy zbyt czêsto
4. Nie zasypia kiedy wietrzê sypialniê
5. Nie opowiada zbyt czêsto tego samego dowcipu
6. Jest w stanie dobrze wygnie¶æ swój kszta³t w tapczanie podczas weekendu
7. Potrafi dobraæ skarpetki do ubioru i nosi ¶wie¿± bieliznê
8. Docenia dobry obiad przed TV
9. Pamiêta twoje imiê - okazyjnie
10. Zazwyczaj goli siê na weekendy

LISTA PONOWNIE POPRAWIONA (w wieku 70 lat)
1. Nie straszy ma³ych dzieci
2. Pamiêta gdzie jest ³azienka
3. Nie ¿±da za du¿o pieniêdzy na utrzymanie
4. Chrapie lekko... ale tylko podczas snu
5. Pamiêta dlaczego siê ¶mia³
6. Gdy jest sam w domu, potrafi czasami sam wstaæ
7. Zwykle nosi jakie¶ ubrania
8. Lubi miêkkie jedzenie
9. Pamiêta gdzie zostawi³ swoje zêby
10. Pamiêta, ¿e to jest weekend

LISTA PONOWNIE POPRAWIONA (w wieku 80 lat)
1. Oddycha
2. Trafia do toalety

Edited by Admin on 01-01-1970 00:00