Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Nowy kawał !!!

Posted by Nero60 on 18-01-2015 17:56
#11

- Mam taniec we krwi! - chwali siê ch³opak
- Widocznie nie dop³ynê³a jeszcze do nóg - mruczy dziewczyna.

Ziêæ do te¶ciowej:
- Mamusiu, wychodzê! Kupiæ co¶?
- Taaa, mieszkanie se kup!

Stra¿acy za³o¿yli zespó³ muzyczny. Na pierwszej próbie kapelmistrz zadaje pytanie:
- Jaka jest ró¿nica miedzy fortepianem, a skrzypcami?
Cisza. Wreszcie jeden z przysz³ych muzyków mówi:
- Fortepian d³u¿ej siê pali

- Nie bójcie siê, szeregowy. Nic nie bêdzie bola³o - zwraca siê dentysta do dr¿±cego ze strachu, siedz±cego na fotelu rezerwisty.
- Niech mnie pan nie pociesza. W cywilu sam jestem dentyst±..

U wspólnych znajomych Kowalski pozna³ mi³± pani±.
- Ilekroæ pan siê u¶miecha, mam ochotê zaprosiæ pana do siebie.
- Pani mi pochlebia.
- Och, pan mnie ¼le zrozumia³. Po prostu jestem dentystk±.

W biurze:
- Pani Kasiu, jak± ma pani dzi¶ ¶liczn± bluzeczkê...
- A widzia³ pan na mnie kiedy¶ co¶ brzydkiego, panie Stefanie?
- Owszem. Ostatnio pana kierownika, kiedy drzwi do jego gabinetu nie domknêli¶cie.

- Halo, panie doktorze, mój m±¿ strasznie mnie obrazi³.
- I dlatego dzwoni pani do mnie o trzeciej w nocy?
- Tak, bo bêdzie go trzeba pozszywaæ