Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Nowy kawał !!!

Posted by Nero60 on 08-12-2014 18:39
#13

Uszczê¶liwienie kobiety nie jest trudne…

Nale¿y tylko byæ :
1. przyjacielem
2. partnerem
3. kochankiem
4. bratem
5. ojcem
6. nauczycielem
7. wychowawc±
8. spowiednikiem
9. powiernikiem
10. kucharzem
11. mechanikiem
12. monterem
13. elektrykiem
14. szoferem
15. tragarzem
16. sprz±taczk±
17. stewardem
18. hydraulikiem
19. stolarzem
20. modelem
21. architektem wnêtrz
22. seksuologiem
23. psychologiem
24. psychiatr±
25. psychoterapeut±.

Wa¿ne te¿ s± inne cechy. Nale¿y byæ :
1. sympatycznym
2. wysportowanym ale
3. inteligentnym ale
4. silnym
5. kulturalnym ale
6. twardym ale
7. ³agodnym
8. czu³ym ale
9. zdecydowanym ale
10. romantycznym ale
11. mêskim
12. dowcipnym
13. weso³ym ale
14. powa¿nym
15. dystyngowanym
16. odwa¿nym ale
17. misiem ale
18. energicznym
19. zapobiegawczym
20. kreatywnym
21. pomys³owym
22. zdolnym ale
23. skromnym
24. wyrozumia³ym
25. eleganckim ale
26. stanowczym
27. ciep³ym ale
28. zimnym ale
29. namiêtnym
30. tolerancyjnym ale
31. zasadniczym i
32. honorowym i
33. szlachetnym ale
34. praktycznym i
35. pragmatycznym
36. praworz±dnym ale
37. gotowym zrobiæ dla niej wszystko [np. skok na bank] czyli
38. zdesperowanym [ z mi³o¶ci ] ale
39. opanowanym
40. szarmanckim ale
41. sta³ym i
42. wiernym
43. uwa¿nym ale
44. rozmarzonym ale
45. ambitnym
46. godnym zaufania i
47. szacunku
48. gotowym do po¶wiêceñ i, przede wszystkim,
49. wyp³acalnym.

Jednocze¶nie musi mê¿czyzna uwa¿aæ na to, aby :
a) nie by³ zazdrosny, a jednak zainteresowany
b) dobrze rozumia³ siê ze swoj± rodzin±, nie po¶wiêca³ jej jednak wiêcej
czasu ni¿ danej kobiecie
c) pozostawi³ kobiecie swobodê, ale okazywa³ troskê i zainteresowanie gdzie
by³a i co robi³a
d) ubiera³ siê w garnitur, ale by³ gotów przenosiæ j± na rêkach przez b³oto
po kolana i wchodziæ do domu przez balkon, gdy ona zapomni kluczy, lub
goniæ, dogoniæ i pobiæ z³odzieja, który wyrwa³ jej torebkê, w której
przecie¿ mia³a tak niezbêdne do ¿ycia lusterko i szminkê.

B. wa¿ne jest aby nie zapominaæ jej :
1. urodzin
2. imienin
3. daty ¶lubu
4. daty pierwszego poca³unku
5. okresu
6. wizyty u stomatologa
7. rocznic
8. urodzin jej najlepszej przyjació³ki i ulubionej cioci.

Niestety, nawet najbardziej doskona³e wykonanie powy¿szych zaleceñ nie
gwarantuje pe³nego sukcesu. Kobieta mog³aby siê bowiem czuæ zmêczona
obecno¶ci± w jej ¿yciu idealnego mê¿czyzny oraz poczuæ siê zdominowan± przez
niego i uciec z pierwszym lepszym menelem z gitar±, którego napotka.
A teraz druga strona medalu. Uszczê¶liwiæ mê¿czyznê jest zadaniem daleko
trudniejszym, poniewa¿ mê¿czyzna potrzebuje :
1. seksu i
2. jedzenia

Wiêkszo¶æ kobiet jest oczywi¶cie tak wygórowanymi mêskimi potrzebami mocno
przeci±¿ona. Zaspokojenie tych potrzeb przerasta si³y naszych pañ.

Wniosek :
Harmonijne wspó³¿ycie mo¿na ³atwo osi±gn±æ, pod warunkiem, ¿e mê¿czy¼ni
wreszcie zrozumiej±, i¿ musz± nieco ograniczyæ swoje zapêdy i pohamowaæ
swoj± roszczeniow± postawê!