Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Nowy kawał !!!

Posted by Nero60 on 23-11-2014 21:49
#14

Dwóch starszych panów dokarmiaj±c go³êbie w parku, konwersuje
- Wiesz Heniu, te ptaki s± jak nasi politycy
- Jak to Wiciu ?
- Ano, dopóki s± na ziemi, ciesz± siê okruszkami, ale tylko jak siê
wzbij± w górê, zaraz na*raj± ci na g³owê...

¯ona do mê¿a:
- Co to za dziewczyny?
- Sama mówi³a¶, ¿ebym poszuka³ pary Japonek na lato...


£adna dziewczyna w metrze.
Siedz±cy naprzeciwko facet "po¿era" j± wzrokiem. Dziewczyna udaje,
¯e tego nie zauwa¿a.
W koñcu jednak zwraca siê do niego z przek±sem:
- Powoli mo¿e pan mnie zacz±æ ubieraæ. Na nastêpnej stacji
wysiadam...


- Tato, czy to prawda, ¿e Edison skonstruowa³ pierwsze urz±dzenie
mówi±ce?
- Nie synku. Pierwsze skonstruowa³ Pan Bóg. Edison skonstruowa³
pierwsze, które da siê wy³±czyæ.

Kanar do pasa¿era w autobusie:
- Bilecik proszê!
Na to pasa¿er:
- Kierowca sprzedaje!

Jaka jest ró¿nica miêdzy ³adnymi piersiami a brzydkimi ?
Pomiêdzy ³adnymi jest wisiorek, a pomiêdzy brzydkimi pêpek...