Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Nowy kawał !!!

Posted by Nero60 on 07-11-2014 20:49
#16

Ostra rodzinna awantura. ¯ona ca³a czerwona ze z³o¶ci:
- Mam dosyæ ¿ycia z tob±!
Ma¿ do¶æ spokojnie:
- To siê wyprowad¼ do matki.
- Przecie¿ wiesz, ¿e moja mama dwa lata temu umar³a.
- No w³a¶nie.

Babcie rozmawiaj± o swoich wnukach.
- Mój bêdzie ogrodnikiem: ca³y dzieñ siedzi w ogródku i grzebie w ziemi.
- Mój bêdzie lekarzem: ca³y dzieñ banda¿uje lalki.
- A mój bêdzie pilotem: ca³y dzieñ macza szmatê w acetonie, w±cha j± i mówi :
- "Babciu, ale odlot!"

Wokó³ samicy p³ywa wieloryb i narzeka:
- Dziesi±tki organizacji ekologicznych, setki aktywistów, tysi±ce polityków i naukowców, dziesi±tki tysiêcy ludzi na manifestacjach, rz±dy w tylu krajach robi± wszystko, by zachowaæ nasz gatunek, a ciebie boli g³owa...

- Tak siê wczoraj u¶mia³am w tym teatrze, kochany, ¿e wróci³am do domu pó³¿ywa...
- Powinna¶ najdro¿sza pój¶æ jeszcze raz na ten spektakl....

W salonie mody:
- Najpierw sukienka, teraz p³aszcz! Kobieto do czego ty chcesz nas doprowadziæ?!- mówi ma¿.
- Do stoiska z butami.

Przychodzi zdenerwowany facet do baru i pyta barmana:
- Czy ja tu by³em wczoraj w nocy?
- By³ pan.
- Czy przepi³em sto z³otych?
- Przepi³ pan.
- No to chwa³a Bogu, bo ju¿ my¶la³em, ¿e zgubi³em.

- Zabraniam ci u¿ywania brzydkich s³ów - strofuje ojciec syna..
- Ale¿ tato, tych s³ów u¿ywa³ Miko³aj Rej!
- No wiêc ju¿ wiêcej siê z nim nie baw!