Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Nowy kawał !!!

Posted by Nero60 on 11-09-2014 18:25
#17

Facet domy¶li³ siê, ¿e ¿ona go zdradza. Pewnego wieczoru zaczeka³, a¿
wyjdzie z domu, po czym wskoczy³ do taksówki nakaza³ kierowcy j±
¶ledziæ.
Chwilê pó¼niej wszystko by³o jasne - ¿ona pracowa³a w agencji towarzyskiej!
Zszokowany facet mówi do taksówkarza:
- Chcesz pan zarobiæ stówê?
- Jasne! Co mam robiæ?
- Wej¶æ do agencji, zabraæ moj± ¿onê, wsadziæ j± do taksówki i zawie¶æ
nas oboje do domu.
Taksówkarz zabra³ siê do pracy. Kilka minut pó¼niej drzwi agencji
otworzy³y siê z hukiem i pojawi³ siê taksówkarz trzymaj±cy za w³osy
wij±c± siê kobietê. Otworzy³ drzwi samochodu, wrzuci³ j± do ¶rodka i
powiedzia³:
- Trzymaj pan j±!
A facet krzykn±³ do taksówkarza:
- To nie jest moja ¿ona!
- Wiem, kurwa, to moja! Teraz idê po pañsk±.