Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Nowy kawał !!!

Posted by Nero60 on 23-06-2014 20:52
#18

- Nie bêdê ukrywaæ. Karty mówi±, ¿e Pani m±¿ zginie ¶mierci± tragiczn±.
- A czy zostanie mi to udowodnione?

Szykuj± siê zmiany w Kodeksie Karnym i Kodeksie Ruchu Drogowego...
Za ¶miertelne potr±cenie emeryta maj±cego wiêcej ni¿ 67 lat bêd± odejmowane
punkty karne.

Logiczne !
- Dlaczego w dawnych czasach na ofiary przeznaczano dziewice?
- A co za idiota po¶wiêca³by dziewczyny, które daj±?

W sklepie:
- Przepraszam, ale to 100 z³ jest fa³szywe!!!
- O Bo¿e!!! To chyba znaczy, ¿e wczoraj zosta³am zgwa³cona!!!!!!!!

A mama mówi³a:
"Ucz siê synu na ginekologa, bo to I forsy du¿o i rêce ca³y czas w cieple"......
(mrucza³ pod nosem kierowca TIR-a zmieniaj±c w mro¼n± noc ko³o w naczepie)

S³uchaj, czy patrzysz swojemu mê¿owi w oczy podczas stosunku?
Hmm,..... raz spojrza³am,..... sta³ w drzwiach.

M±¿ przy³apuje ¿onê z kochankiem w ³ó¿ku.
Co tu siê dzieje?!?, kim pan jest, do diabla?!?
Mój m±¿ ma racje, mówi kobieta..... jak siê pan w³a¶ciwie nazywa?

Kto ci podbi³ oko?
Wyci±ga³em dziewczynê z wody.
I ona ciê tak urz±dzi³a?
Nie,.... akurat wtedy ¿ona wesz³a do ³azienki...

¯ona mówi do mê¿a:
Ostatnio mnie zaniedbujesz.
Kiedy¶ kupowa³e¶ mi kwiaty I czekoladki, a teraz??
Czy ty widzia³a¶, ¿eby wêdkarz dokarmia³ rybê, któr± z³owi?!

Czemu tak krzycza³e¶ w nocy?
Mia³em straszny sen.
¦ni³o mi siê, ¿e muszê siê o¿eniæ!
Z kim?..... Znów z tob±!

Pani m±¿ wygl±da w tym nowym ubraniu wy¶mienicie!
To nie jest nowe ubranie, to jest..... nowy m±¿

Pogr±¿ony w smutku m±¿ mówi do ¿ony:

- Rzuci³em papierosy, rzuci³em wódkê, teraz to ju¿ chyba kolej na ciebie...

M±¿ pomaga ci w domu?

- Czasami. Wczoraj zerwa³ kartkê z kalendarza..

Edited by Admin on 01-01-1970 00:00