Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Nowy kawał !!!

Posted by Nero60 on 15-05-2014 19:53
#20

M±¿ z ¿on± podró¿uj± samochodem
z Brisbane do Melbourne.

Po prawie dziesiêciu godzinach jazdy,
s± oni zbyt zmêczeni, by kontynuowaæ podró¿.

Zdecydowali siê na odpoczynek.
Zatrzymuj± siê w hotelu i bior± pokój.
Planuj± spaæ cztery godziny,
a nastêpnie wyruszyæ w dalsz± drogê.

Cztery godziny pó¼niej, recepcjonista wrêcza im rachunek
na 750 dolarów !
Zaskoczony m±¿ stwierdza:
"To mi³y hotel, ale pokój z pewno¶ci± nie jest warty
a¿ 750 dolarów za 4 godziny pobytu.

Oburzony m±¿ ¿±da rozmowy z Managerem hotelu.
Chce wiedzieæ, dlaczego op³ata jest a¿ tak wysoka.

Rozmowa z Managerem.

Manager, po wys³uchaniu skargi wyja¶nia, ¿e ten hotel ..
ma basen olimpijski i ogromne centrum konferencyjne, które by³o dla nich dostêpne do u¿ytku...

"Ale my wcale nie korzystali¶my z nich "
narzeka m±¿.

"No có¿, mogli¶cie z nich skorzystaæ "
- wyja¶nia Manager."Mamy tu wspania³y show, z najlepszym artystami
z Hollywood i Las Vegas " dalej mówi Mened¿er.

"Ale¿ nie ogl±dali¶my ¿adnego show "
- skar¿y siê m±¿ ponownie.

"No, ale mamy go i mogli¶cie z skorzystaæ"
odpowiedzia³ Manager.

Dalej Manager wymienia, ¿e hotel oferuje ...
...liczne atrakcje i wycieczki.

M±¿ niezmiennie zapewnia: "nie korzystali¶my ".

Na co równie¿ Manager stale odpowiada
Na co równie¿ Manager stale odpowiada
"Ale mogli¶cie z nich korzystaæ ! "

Manager jest nieugiêty.

W koñcu m±¿ poddaje siê i
zobowi±zuje siê do zap³acenia.

Wypisuje czek i daje Managerowi.
Manager jest zaskoczony, gdy patrzy na czek.
"Ale proszê pana - mówi - ten czek wystawiony jest
na tylko 50 dolarów.

"Zgadza siê" mówi m±¿.
"Potr±ci³em od razu 700 dolarów,
za spanie z moj± ¿on±".

"Ale¿ nie spa³em z pañsk± ¿on± !" wo³a Manager.

"No có¿, to mnie nie interesuje"! odpowiedzia³ m±¿.
"By³a tu na miejscu w hotelu i mog³e¶ j± mieæ !"