Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Nowy kawał !!!

Posted by SoulReaper on 23-09-2012 07:45
#60

Taki dwuznaczny suchar Grin

Dziewczyna wesz³a do sypialni.
- No i co s±dzisz o moich nowych stringach?
- S± ZA****TE!
- Fajnie, no to teraz je zdejmuj.

i co¶ co us³ysza³em ostatnio:

Umar³ pewien znany kardiochirurg i na jego pogrzebie zebra³o siê du¿o personelu ze szpitala w którym pracowa³, rodzina, nawet niektórzy wdziêczni pacjenci.
Pogrzeb siê zacz±³, po kilku s³owach ksiêdza otworzy³y siê drzwiczki na suficie na linkach opu¶ci³o siê czerwone serce, które zamknê³o siê na trumnie ju¿ na zawsze.
Piêkne "widowisko" ale w tym momencie jeden z go¶ci wybuchn±³ ¶miechem. Widz±c, ¿e ca³a sala zwróci³a siê ku niemu, odrzek³:
"Przepraszam, wyobrazi³em sobie w³a¶nie mój pogrzeb, jestem ginekologiem."

Proktolog w tym momencie zemdla³.