Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Nowy kawał !!!

Posted by wroclove on 16-08-2012 11:26
#53

Stacja benzynowa na peryferiach.
Przy wje¼dzie na stacjê wisi baner reklamowy: "Kto kupi pe³ny bak paliwa, ma prawo uczestniczyæ w loterii! Wygrana - bezp³atny seks!"
Na stacjê podje¿d¿a polonez z dwoma mê¿czyznami. Tankuj± do pe³na i po drodze do kasy spostrzegaj± baner reklamowy. Pytaj± kasjera o zasady loterii.
- Regu³y s± bardzo proste - odpowiada sprzedawca. - Wybieram w umy¶le jedn± z cyfr - je¶li kto¶ zgadnie co to za cyfra - wygrywa!
Kierowca
- Siedem!
Pracownik stacji benzynowej:
- Niestety, pomy¶la³em o cyfrze dwa. Proszê spróbowaæ nastêpnym razem.
....
Po dwóch tygodniach:
Kierowca
- Piêæ
Sprzedawca:
- Niestety, pomy¶la³em o szóstce. Proszê spróbowaæ nastêpnym razem.
Mê¿czyzna odje¿d¿a i krêc±c g³ow± zagaduje do pasa¿era:
- Do du*y taka loteria! Nic nie mo¿na wygraæ! Mo¿e on po prostu oszukuje?
Pasa¿er:
- Nie, sk±d¿e! On nie oszukuje! W zesz³ym tygodniu moja ¿ona dwa razy wygra³a