Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Nowy kawał !!!

Posted by wroclove on 24-05-2012 12:17
#43

Spotyka siê dwóch znajomych wariatów:
- Mój królik, rozumiesz, straci³ oczy... przyszy³em mu i widzi!
- Tak? A mojej ¶wince odpad³a g³owa... przyszy³em jej i ¿yje!
- ¦wince? Przyszy³e¶ g³owê?! A kto to widzia³?!!!
- Twój królik

Dwaj my¶liwi id± przez las. W pewnej chwili jeden z nich osuwa siê na ziemiê. Nie oddycha, oczy zachodz± mu mg³±. Drugi my¶liwy wzywa pomoc przez telefon komórkowy:
- Mój przyjaciel nie ¿yje. Co mam robiæ? wo³a.
- Proszê siê uspokoiæ - pana odpowied¼. Przede wszystkim proszê siê upewniæ, ¿e pañski przyjaciel naprawdê nie ¿yje.
Po chwili rozlega siê strza³.
- W porz±dku - wo³a do telefonu my¶liwy. - I co dalej?

Edited by wroclove on 01-01-1970 00:00