Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Nowy kawał !!!

Posted by wroclove on 24-11-2011 13:00
#19

Kawa³ spiskowy:
Spotyka siê Putin z Miedwiediewem.
- S³uchaj Dmitrij, trzeba co¶ zrobiæ z tymi ró¿nicami w czasie, bo same gafy strzelam. Na przyk³ad dzwoniê do Prezydenta Chin, ¿eby mu z³o¿yæ ¿yczenia urodzinowe, a on mi mówi, ¿e to dopiero jutro.
Przerywa mu Miedwiediew:
- To jeszcze nic W³adimir, ja dzwoniê do Tuska, ¿eby z³o¿yæ kondolencje, a on mi mówi, ¿e jeszcze nie wystartowali!

i nie:

Kowalski wraca do domu z pracy, ma ju¿ usi±¶æ przed telewizorem, ale s³yszy charakterystyczne odg³osy dobiegaj±ce zza ¶ciany od s±siada.
- Ten s±siad zaczyna mnie ju¿ wpieniaæ! Idê mu powiedzieæ, ¿eby ciszej puka³ te swoje panienki!
- Mama chcia³a mu to samo powiedzieæ z godzinê temu - mówi Jasio.
- I co, powiedzia³a? - pyta ojciec.
- Nie wiem, jeszcze nie wróci³a...