Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Nowy kawał !!!

Posted by Turysta on 18-11-2011 20:26
#18

Fajne, podobaj± mi siê zw³aszcza ten pierwszy.
A takie znacie?

Kto jest najlepszym matematykiem na ¶wiecie?
- Kobieta: dodaje sobie urody, odejmuje lat, mno¿y dzieci, dzieli ³o¿e.
A jaki jest najniebezpieczniejszy pocisk na ¶wiecie?
- Te¿ kobieta: wpada w oko, rani serce, szarpie nerwy, dziurawi kieszeñ i wychodzi bokiem.

Jak ró¿ni ludzie poluj± na s³onie?

MATEMATYK
Jedzie do Afryki, odrzuca wszystko co nie jest s³oniem i ³apie jedn± z pozosta³ych rzeczy

DO¦WIADCZONY MATEMATYK
Najpierw przeprowadza dowód istnienia co najmniej jednego s³onia, a potem postêpuje tak jak MATEMATYK

PROFESOR MATEMATYKI
Przeprowadza dowód istnienia co najmniej jednego s³onia, a jego z³apanie pozostawia jako temat pracy magisterskiej dla swoich studentów...

PROGRAMISTA
Wykona nastêpujacy algorytm:
GOTO Afryka, Przyladek Dobrej Nadziei
REPEAT
zlapany:=lap_zwierze;
if zlapany<>slon then begin
krok_na_zachód;
if brzeg then begin
krok_na_pólnoc;
GOTO zachodni brzeg
end;
end
UNTIL zlapany=slon;

DO¦WIADCZONY PROGRAMISTA
Przed wykonaniem tego programu umie¶ci w Kairze jednego s³onia, aby algorytm kiedy¶ sie skoñczy³ Smile

PROGRAMISTA ASSEMBLEROWY
Wykona ten sam algorytm, ale na czworakach

IN¯YNIER
£apie losowo napotkane zwierzê i uznaje je za s³onia, je¶li wa¿y tyle, co którykolwiek ze znanych s³oni (z dok³adnoscia do 15%)

EKONOMISTA
Nie ³apie s³oni: uwa¿a, ¿e s³oñ z³apie siê sam, o ile tylko dobrze siê mu zap³aci

KONSULTANCI
Nigdy w ¿yciu na nic nie polowali i nie bed± polowaæ, ale za to oferuj± swe us³ugi jako doradcy dla poluj±cych

POLITYK
Tak¿e nie ³apie s³oni, ale podzieli siê s³oniami, które z³apa³e¶ z lud¼mi, którzy na niego g³osowali

PRAWNIK
Nie ³apie s³oni, tylko dyskutuje z innymi PRAWNIKAMI, do kogo nale¿± pozostawione przez s³onie kupki

SPECJALISTA od PRAWA do PROGRAMÓW
Zwykle og³aszaj±, ¿e ca³e stado nale¿y do nich, jako dowód przedstawiaj±c szczególny wygl±d i zapach jednej z kupek

NACZELNY DYREKTOR
Organizuje szeroko zakrojon± politykê s³onilowstwa bazuj±c na za³o¿eniu,
¿e s³oñ to rodzaj szarej polnej myszy o du¿o grubszym g³osie

INSPEKTORZY UBEZPIECZENIOWI
Nie interesuj± siê s³oniami, ale pod±¿aj± za innymi my¶liwymi gromadz±c dowody,
¿e ich samochody by³y za³adowane niezgodnie z przepisami

HANDLOWIEC
Nie ³apie sloni, ale zajmuje siê uzgadnianiem kontraktów na dostawê s³oni
na dwa dni przed otwarciem sezonu polowañ

SPRZEDAWCA OPROGRAMOWANIA
£apie pierwsze napotkane zwierzê, wysy³a do klienta i wystawia rachunek za s³onia