Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Nowy kawał !!!

Posted by Turysta on 09-06-2011 19:18
#7

No to napiszê co¶ od siebie, ¿eby nieby³o znów na mnie. Co do tematyki kawa³ów to ka¿dy ma w³asne poczucie humoru. Tylko tyle mia³em na my¶li.

Quote

A wstrzemie¼liwo¶æ nadmierna prowadzi do ró¿nych dewiacji.

Nadpobudliwo¶c te¿...
St±d kawa³y o "dymaniu" mnie nie bawi± - taki mam gust nic nie poradzê. Smile

A teraz do rzeczy:

Przychodzi baba do apteki i pyta:
- Macie jaki¶ naprawdê skuteczny ¶rodek na odchudzanie?
- Tak. Plastry.
- A gdzie siê je przykleja?
- Na usta.

Ankieterka z gazety pyta napotkanego przechodnia:
- Jakie jest pana najwiêksze marzenie?
- Obrobiæ bank i zostawiæ odciski palców te¶ciowej...

Francuz do kolegi:
- Z czego by¶ ³atwiej zrezygnowa³ z wina, czy z kobiet?
- To zale¿y od rocznika...

Siedzi zaj±czek na ³±ce i co¶ pisze. Podchodzi do niego wilk i pyta:
- Co piszesz?
- Doktorat o wy¿szo¶ci zajêcy nad wilkami!
- Ja ci zaraz poka¿ê! Zakot³owa³o siê w krzakach po chwili wychodzi z nich potargany wilk, a za nim nied¼wie¼ i mówi:
- Mog³e¶ go wpierw zapytaæ, kto jest promotorem!

Zajêcia teoretyczne w JW. Prowadz±cy sier¿ant wyrywa do odpowiedzi szeregowego Nowaka:
- Nowak, wyobra¼cie sobie sytuacjê: pe³nicie s³u¿bê wartownicz±, jest trzecia w nocy, nagle widzicie, ¿e
w waszym kierunku pe³znie na czworakach jaki¶ cz³owiek. Co robicie?
- To co zawsze. Odprowadzam pana majora do jego kwatery, panie sier¿ancie.

Profesor mówi do studentów:
- Proszê zadawaæ pytania. Nie ma g³upich pytañ, sa tylko g³upie odpowiedzi.
Na to jeden ze s³uchaczy:
- Co siê stanie, je¶li stanê obiema nogami na szynach tramwajowych, a rêkoma chwycê siê przewodów trakcji?
Czy pojadê jak tramwaj?

Przychodzi student do chirurga i skar¿y sie na mocny ból brzucha. Lekarz na to:
- Dobrze. Odetnê panu uszy.
Pacjent siê przestraszy³, pobieg³ do internisty i opowiedzia³ co siê sta³o. Internista stwierdza:
- Tym chirurgom tylko by siê chcia³o ci±æ. Bez obawy, przepiszê panu takie tabletki, ¿e uszy same odpadn±...