Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Nowy kawał !!!

Posted by wroclove on 08-06-2011 08:12
#4

Ma³a Ma³gosia wchodzi do sypialni rodziców i widzi, ¿e jej matka siedzi na jej ojcu i podskakuje. Matka zauwa¿y³a swoj± córkê, gdy wysz³a szybko zsiad³a z ojca, ubra³a siê i zaniepokojona tym, co mog³a zobaczyæ, posz³a siê dowiedzieæ, co naprawdê widzia³a. Córka spyta³a:
-Co robi³a¶ tatusiowi, mamusiu?
-Wiesz, jaki twój tata ma wielki brzuch?
-Tak, rzeczywi¶cie ma
-Widzisz, wiêc czasami pomagam mu go sp³aszczyæ - wyja¶ni³a mamusia.
Córka na to:
-Tylko marnujesz czas, to nigdy nie zadzia³a, bo za ka¿dym razem jak idziesz do pracy, ta pani z drugiej strony ulicy przychodzi, klêka w sypialni przed tatusiem i pompuje go przez wentyl od nowa.