Spotkanie w Kuniowie

Last updated on 7 years ago
Trojan
20 lutego opolscy natury¶ci organizuj± w Sommer Residence spotkanie saunowe. Reprezentant naszego forum poinformowa³ opolskie towarzystwo, ¿e Wroc³aw zjawi siê na spotkaniu - my¶lê, ¿e nie zawiedziecie !!
Spotkanie zaczyna sie o 18 do dyskusji pozostaje temat czy jedziemy na ca³y dzieñ czy tylko na spotkanie?
Im wiêcej osób tym ni¿sza cena !
Chêtnych prosimy o wpisywanie siê na listê.
bogdans
Ca³y dzieñ chyba 65 z³ kosztuje, ale wg mnie na ca³y dzieñ nie warto, latem je¶li by wzi±æ pod uwagê nie tyle saunowanie co opalanie to mo¿na, bo jest tam ³adny ogród zewnêtrzny i cena przystêpna. Wprawdzie basenik niewielki, ale och³odziæ i zmoczyæ siê jest gdzie :)
ja bym proponowa³ np zjawiæ siê oko³o 16-17:00, cena wyniesie wtedy podobnie jak przy wej¶ciu grupowym grupy z Opola, czyli 35z³ max 45z³ od osoby. Tyle w ka¿dym b±d¼ razie p³aci³em ostatnio mimo, ¿e wszed³em godzinê wcze¶niej ni¿ by³o ustalone. A je¶li bêdzie co¶ na grouponie to jeszcze taniej.
Dobrze by by³o wcze¶niej telefonicznie skontaktowaæ siê z recepcj± hotelu w sprawie kosztów dla naszej grupy. Postaram siê do³±czyæ o tej godzinie, na któr± ustalicie spotkanie naszej grupy.
aszu66
Zasady uzgodnione przez grupê opolsk± z szefostwem obiektu s± nastêpuj±ce: wej¶cie o godz. 17.45, je¶li powiemy, ¿e przyjechali¶my na V Opolskie Spotkanie Saunowe, p³acimy 35 z³ za 4 godziny od osoby, je¶li siê zbierze du¿a grupa, mo¿liwe bêdzie przed³u¿enie pobytu do 5 godzin. W ramach Opolskich Spotkañ mo¿liwy jest te¿ pobyt ca³odzienny za 45 z³ od osoby. Spotkania s± zawsze otwarte dla wszystkich chêtnych, nie tylko opolan.
Co mam zrobiæ, ¿eby znale¼æ siê na li¶cie chêtnych i zmie¶ciæ siê do czyjego¶ auta?
Trojan

Quote

aszu66 napisa³(a):
Co mam zrobiæ, ¿eby znale¼æ siê na li¶cie chêtnych i zmie¶ciæ siê do czyjego¶ auta?


Do 19 lutego byc trzeba grzecznym :)

Na chwile obecna jest 7 osób wygl±da na to, ¿e na 2 samochody pojedziemy.
aszu66
Grzeczny tak d³ugo? Nie za wiele ode mnie wymagacie? ;)
kenny
Dasz radê, szybko zleci, a ja sprawdzê w sobotê osobi¶cie czy prawid³owo korzystasz z sauny w Sente :D
Za drêczenie @nutka bêd± dodatkowe punkty ;)
Highlander

Quote

kenny napisa³(a):
Dasz radê, szybko zleci, a ja sprawdzê w sobotê osobi¶cie czy prawid³owo korzystasz z sauny w Sente :D

Przecie¿ by³e¶ z nami w jednej grupie w AD :D Nie widzia³e¶?
aszu66
Prawid³owe korzystanie z sauny w Sante - OK, ale @nutka móg³by¶ mi odpu¶ciæ ;)
kenny

Quote


Przecie¿ by³e¶ z nami w jednej grupie w AD :D Nie widzia³e¶?


Widzia³em, by³ wtedy grzeczny, ale czy bêdzie siê dalej dobrze sprawowa³? ;)

Quote


ale @nutka móg³by¶ mi odpu¶ciæ Wink


maskotki spotkania nie wyscikasz?
Podobno lubisz pluszaki ;)
tylko zostaw troszkê @nutka @Edi71 I @TSTH, nie datowali by Ci gdyby nic dla nich nie zosta³o :D
aszu66
Wystarczy dla wszystkich :)
Trojan
Kenny sporz±dzi³ listê na 20 :

1.Kenny
2 Trojan
3 Nimfa
4 aszu +1
5 Bogdans
6 Piorko666
7 Yupi plus 1
8. ona
9. Indywidualne +4

jak co¶ siê komu¶ pozmienia prosimy o info
piorko666
15 osób z moich obliczeñ wysz³o. Dobrze liczê?
kenny
Bardzo dobrze.


"Kenny sporz±dzi³ listê na 20 :"
To chyba chodzi³o o 20 lutego, a nie o 20 osób :D
marko829
Jeszcze mnie proszê dopisaæ!
piorko666
Kto wie mo¿e zbierze siê 20 osób.:p
aszu66
Czy SR wytrzyma taki najazd? ;)
kenny
Spoko jeste¶my w stanie to ogarn±æ. Sam obiekt bez problemu nas pomie¶ci, teraz za³atwiamy dodatkowego "machacza", je¶li wszyscy potwierdz± swój przyjazd
aszu66
Czy jest jaki¶ ostateczny termin potwierdzenia?
kenny
Im szybciej, tym lepiej. Powiedzmy ¿e najpó¼niej do koñca tygodnia.
Aszu66 wy¶lij mi na PW numer telefonu
indywidualismus
Poniewa¿ nie by³o to oficjalne - tylko na SMS-y z Kennym to potwierdzam. Na 99% bêdziemy z ¿on± i 3 lub 4 dziewczyn. :)
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc