Spotkanie w Kuniowie

Last updated on 7 years ago
kenny
Aktualizacja:

1 . Kenny (potwierdzony)
2 Trojan (potwierdzony)
3 Nimfa (potwierdzony)
4 aszu +1 (potwierdzony)
5 Bogdans (potwierdzony)
6 Piorko666 (potwierdzony)
7 Yupi plus 1 (potwierdzony)
8. ona (potwierdzony)
9. Indywidualne +4/5 (potwierdzony)
10. Marko829 (potwierdzony)
Trojan
17 sztuk , dawno tak nie by³o


To teraz dyskutujemy czy jedziemy za 35 zeta na 17.45 (o tej porze ,zaczyna siê opolskie spotkanie ) czy za 45 zeta jedziemy wcze¶niej ?????
kenny
Moim zdaniem nie bardzo jest co robiæ przez ca³y dzieñ, ale dostosujê siê do wiêkszo¶ci
Trojan
a moim zdaniem dycha dop³aty to nie problem a w tak szanownym gronie i w tyle osób nie uda nam siê pewnie d³ugo spotkaæ , mo¿na od popo³udnia pogadaæ przy kawie


ale te¿ oczywi¶cie dostosowuje siê do wiêkszo¶ci
kenny
Nie ma te¿ problemu aby jeden samochód pojecha³ wcze¶niej, a drugi na sam wieczór
aszu66
To pomie¶cimy siê w tyle osób w dwóch tylko samochodach?
marko829
W dwóch samochodach to ciasno by by³o, ale na li¶cie uczestników widzê wiêcej ni¿ dwóch posiadaczy czterech kó³ek.
kenny
Damy radê, aut jest sporo.
@aszu muszê siê teraz pilnowaæ z ortografia i przecinkami ;)
aszu66
@kenny, nie poprawiam znajomych i nie jestem tu w pracy ;) . Zreszt± wcale nie jest u Ciebie ¼le pod tym wzglêdem...
A ¿eby nie robiæ offtopu: czy ju¿ co¶ wiadomo w kwestii ewentualnego drugiego saunamajstra? I kiedy zaczniemy siê umawiaæ co do miejsca i godziny zbiórki?
kenny
Prace nad wszystkim trwaj±. Proszê o cierpliwo¶æ.

Po³±czony z February 13 2016 10:03:54:
Aktualizacja:

Wyjazd na ca³y dzieñ :
2 Trojan (potwierdzony)
3 Nimfa (potwierdzony)
7 Yupi + 1 (potwierdzony)

Wyjazd na sam wieczór :
1 . Kenny + 1 (potwierdzony)
4 aszu +2 (potwierdzony)
5 Bogdans (potwierdzony)
6 Piorko666 (potwierdzony)
8. ona (potwierdzony)
9. Indywidualne +4/5 (potwierdzony)
10. Marko829 (potwierdzony)

Po³±czony z February 14 2016 22:32:18:
Dosta³em informacjê od organizatorów, i¿ w przypadku potwierdzenia siê zadeklarowanej ilo¶ci osób, to odbêd± siê dwie ceremonie zapachowe równolegle w dwóch saunach.
Tak wiêc wszyscy siê zmieszcz± bez problemu.
indywidualismus
Poniewa¿ jednakowo¿ zmieni³y siê priorytety i nasza hierarchia rodzinna mocniej ni¿ kiedykolwiek stanê³a na w³a¶ciwych nogach, nasz wyjazd do Kuniowa ma byæ naszym wyjazdem a nie s³u¿ebnym wobec dzieci, które przy okazji przesta³y byæ dzieæmi a staj± siê m³odymi kobietami, po tym przyd³ugim wstêpie stwierdzam, ¿e pojad± 4 osoby, w najdzikszych porywach 5. Co oznacza, ¿e mamy ewentualnie 2 miejsca w samochodzie, gdyby kto¶ potrzebowa³, oczywi¶cie pod warunkiem, ¿e naprawimy ¶wiat³a w nim, ale do soboty siê wyrobimy. Czy kto¶ jeszcze zabiera dzieci / m³odzie¿ czy tylko my tradycyjnie nienormalni ?B)
kenny
Indi, ale my tu wszyscy m³odzi ;)
Normalnie jak dzieci.

Dziêki za info o aucie bêdê mia³ to na uwadze :)

Po³±czony z February 16 2016 09:14:46:
Wyjazd na ca³y dzieñ :
2 Trojan (potwierdzony)
3 Nimfa (potwierdzony)
7 Yupi + 1 (potwierdzony)

10. Marko829 (potwierdzony)
4 aszu +2 (potwierdzony)

5 Bogdans (potwierdzony)

1 Kenny + 1 (potwierdzony)
6 Piorko666 (potwierdzony)
11 turysta (potwierdzony)

Wyjazd na sam wieczór :
8. ona (potwierdzony)
9. Indywidualne +4/5 (potwierdzony)

Jeszcze jest chwilê czasu dla niezdecydowanych
aszu66
Serdecznie dziêkujê wszystkim wspó³uczestnikom wczorajszej wycieczki do Kuniowa za przemi³e towarzystwo i doskona³± zabawê. Mam nadziejê, ¿e przed nami jeszcze wiele takich wypraw i spotkañ.
W imieniu Weroniki chcê podziêkowaæ za ciep³e przyjêcie i wszystkie pochwa³y jej debiutu w roli saunamistrzyni :) .
Turysta
Cena by³a okazyjna 55 z³ (z dojazdem) za 9h wiêc nie wypada marudziæ...
By³o ca³kiem, ca³kiem jak na polskie na standardy ;) Co prawda wci±¿ s± rzeczy do poprawienia ale idzie w dobrym kierunku - chyba za spraw± "niespotykanej" jak na Kuniów frekwencji.

Równie¿ dziêkuje organizatorom i wspó³towarzyszom za mile spêdzony czas i byæ mo¿e do zobaczenia wkrótce na "Dzikim Zachodzie". To dopiero bêdzie jazda "bez trzymanki" :)
aszu66
Wszystkich uczestników spotkania w Kuniowie w minion± sobotê pragnê poinformowaæ, ¿e Weronika podjê³a regularn± wspó³pracê z Sommer Residence w charakterze saunamistrzyni. Wystêpowaæ bêdzie tam w niedziele, poczynaj±c od najbli¿szej, 28 lutego. Pomiêdzy godz. 12 a 20 przeprowadzi prawdopodobnie piêæ seansów.
wroclove
Ja niestety nie w temacie :|, to pok³osie nieobecno¶ci. Ale tu wyczerpuj±cej relacji brak:@ ile co jak??
indywidualismus

Quote

wroclove napisa³(a):

Ja niestety nie w temacie :|, to pok³osie nieobecno¶ci. Ale tu wyczerpuj±cej relacji brak:@ ile co jak??


Widzisz - musisz tu czê¶ciej zagl±daæ!
Temat jest od nowa aktualny, bo 11 marca jest kolejne opolskie spotkanie w Kuniowie. Tym razem na 5 godzin od 17.45 za 35 z³. Poniewa¿ siê wybieramy i przynajmniej 2 miejsca w samochodzie mamy, oczekujemy propozycji matrymonialnych :-)
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc